Cam kết môi trường

Với nhận thức và quan điểm sâu sắc về việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Công ty TNHH Natuza Việt Nam đã xác định việc thực hiện Trách nhiệm xã hội là nhiệm vụ không thể thiếu và xuyên suốt mọi hoạt động của Natuza, theo đó, Natuza cần thực hiện tốt những nội dung chủ đạo như sau:

. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam

. Bảo đảm an toàn về sức khỏe và lợi ích cho người tiêu dùng

. Bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động

. Thực hiện nghiêm túc các quy định về Bảo vệ môi trường

. Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.