Tiêu chí đánh giá nhân viên

Mục đích:

  • Đánh giá CBNV thử việc để quyết định chấm dứt HĐLĐ thử việc hoặc ký HĐLĐ chính thức
  • Đánh giá CBNV khi hết thời hạn làm việc theo HĐLĐ có thời hạn để chấm dứt HĐLĐ hoặc ký tiếp HĐLĐ có thời hạn hoặc không thời hạn.
  • Quyết định tăng/giảm lương, phụ cấp
  • Xét thưởng
  • Xét miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm chức vụ phù hợp
  • Xét thuyên chuyển công tác

Ba tiêu chí cơ bản

  • Tư cách đạo đức, ý thức làm việc, ý thức tránh nhiệm
  • Năng lực làm việc qua thực tế công việc
  • Giao tiếp, ứng xử